PU GRAW Marek Wielemborek realizuje projekt pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu laserowego czyszczenia wałków rastrowych i form wklęsłodrukowych w poligrafii"

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
Zakładana wartość projektu wynosi 725 700,00, w tym 351 050,00 PLN to środki z EFRR, a 61 950,00 PLN - z budżetu państwa.
Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnego urządzenia do laserowego czyszczenia wałków rastrowych fleksograficznych i cylindrów formowych wklęsłodrukowych.

Realizacja projektu ma dla nas znaczenie rozwojowe. Pozwoli na znaczną poprawę efektywności zarządzania firmą oraz jej wydajności. Zaspokoi także potrzeby klientów - zarówno obecnych, z którymi współpracujemy, jak i nowych potencjalnych klientów. Ponadto projekt upowszechni nowoczesne technologie, a jednocześnie wzmocni naszą pozycję na rynku krajowym.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/2012 Z DNIA 20 MARCA 2012 ROKU

Podziękowania